Voorwaarden voor gebruik DSL diensten FlevoDSL


Artikel 1 Definities

FlevoDSL: Handelsnaam van Cambrium BV

Contractant: De natuurlijke danwel de rechtspersoon die met FlevoDSL de overeenkomst is aangegaan.

Internetverbinding
: Toegangsdienst gebaseerd op xDSL voor toegang tot Internet

Homepages: Publiekelijk toegangkelijke bestanden van Contractant geplaatst op een door FlevoDSL aangewezen server.

Apparatuur: Electronische apparaten waaronder computers, modems , routers en bekabeling die gebruikt worden om het gebruik van de Internetverbinidng mogelijk te maken.


Artikel 2 Levering van de diens
t

FlevoDSL probeert door het gehele land haar diensten te leveren, maar kan niet garanderen dat dit altijd mogelijk is en of zal blijven.

Zodra FlevoDSL van de Contractant een volledig ingevuld aanvraagformulier of contract heeft ontvangen zal FlevoDSL deze opdracht zo spoedig als mogelijk is leveren. Als levering van de FlevoDSL verbinding niet binnen 60 dagen heeft plaatsgevonden, mag door Contractant kostenloos het contract worden ontbonden.


Artikel 3 Gebruiksregels van FlevoDSL

FlevoDSL is een consumentenproduct, waarbij aan de consument zo veel mogelijk vrijheid wordt geboden voor het gebruik van de Internetverbinding. Om overlast aan andere FlevoDSL en/of Internet gebruikers te voorkomen, wordt verwacht dat alle FlevoDSL Contractants zich aan de volgende gedragregels houden:

Het is niet toegestaan de Internetverbinding te gebruiken voor handelingen in strijd met de (binnen- en buitenlandse) wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst en -indien van toepassing- de Netiquette (http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt).

Het is niet toegestaan de Internetverbinding op enigerlei wijze door te verkopen en/of onder te verhuren.

Het is niet toegestaan de Internetverbinding op zo dus danige wijze te gebruiken dat hierdoor hinder en/of overlast voor andere Internetgebruikers ontstaat

Als Contractant van FlevoDSL bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik van de Internetverbinding, ook al wordt deze zonder toestemming door anderen gebruikt.

FlevoDSL kent geen limieten op dataverkeer gegenereerd door een Internetverbinding, voor Homepages bestaat wel een limiet van 5 GigaByte per maand.

Het is de Contractant toegestaan eigen servers op de Internetverbinding aan te sluiten voor o.a. mail, ftp e.d. Wel bent u dan zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging tegen hackers en virussen.

Iedere Internetverbinding kan de beschikking krijgen over een vast IP nummer. Deze IP nummers zijn het eigendom van Ripe en zijn slechts tijdelijk beschikbaar gesteld. Het kan voorkomen dat deze nummers veranderen op verzoek van Ripe. U heeft dus geen eigendomsrecht van het betreffende IP nummer. FlevoDSL is niet aansprakelijk voor enige schade als direct of indirect gevolg van veranderende IP-nummers.

Om het gebruik van de Internetverbinding(en) voor iedereen mogelijk te houden, wordt gevraagd om medewerking te verlenen aan activiteiten zoals die redelijk door FlevoDSL gevraagd kunnen worden.

Mocht de Contractant zich niet aan deze regels houden, heeft FlevoDSL het recht de Internetverbinding te verbreken, en de overeenkomst met de Contractant te ontbinden of op te schorten.


Artikel 4 Facturatie

FlevoDSL factureert per automatische incasso vooraf per kalender maand. Mocht de Internetverbinding al eerder zijn opgeleverd, word dit gedeelte bij de eerstvolgende factuur verrekend. Het kan voorkomen dat de eerste factuur hierdoor hoger uitvalt dan het maandelijkse abonnementsgeld.

Facturen worden elektronisch per e-mail verstuurd, als Contractant/afnemer van FlevoDSL dient u er zelf voor te zorgen dat FlevoDSL steeds het juiste e-mail-adres ter beschikking heeft. Het niet ontvangen van de factuur stelt u in geen geval vrij van het betalen van abonnementsgeld.

Wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt, wordt per brief een herinnering gestuurd en heeft de Contractant 14 dagen de tijd om alsnog de factuur te voldoen. Bij gebreke van betaling van het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum, is de Contractant van rechtswege in verzuim. Alsdan is de Contractant vanaf de datum van verzuim over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.

Daarnaast is FlevoDSL gerechtigd van de Contractant te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door het verzuim zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag alsmede de gemaakte administratieve kosten ad 10 Euro.

FlevoDSL heeft het recht om bij uitblijven van betaling de Internetverbinding op te schorten. Voor het eventueel heraansluiten van de verbinding, wordt een vergoeding van 60 Euro in rekening gebracht.


Artikel 5 Duur van de overeenkomst

Een contract met FlevoDSL wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kent een minimale periode van 1 jaar. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst tijdens de minimumduur schriftelijk op te zeggen na verloop van de minimale periode, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een(1) kalendermaand.


Artikel 6 Wijzigingen

FlevoDSL wordt geleverd op de locatie zoals door de Contractant aangegeven. Mocht u binnen het eerste jaar verhuizen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. FlevoDSL zal de tarieven die hiervoor gelden op haar website bekend maken.

Het kan voorkomen dat FlevoDSL de voorwaarden aanpast voor het leveren van FlevoDSL. U heeft dan het recht om op het moment dat deze van toepassing worden op uw contract het contract met FlevoDSL te beëindigen, mits de aanpassing aan de voorwaarden daarop van toepassing is.

FlevoDSL kan technische wijzigingen in de dienst doorvoeren.

Mochten er zich wijzigingen voordoen in persoons gegevens die FlevoDSL bezit, wordt verwacht dat u deze zo spoedig mogelijk aan FlevoDSL doorgeeft.


Artikel 7 Garantie

FlevoDSL streeft een zo ongestoord mogelijk gebruik van haar Internetverbindingen na. Mocht er een storing optreden, kunt u deze storing tijdens kantooruren doorgeven aan de helpdesk. FlevoDSL probeert de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Indien een storing langer dan 48 uur het gebruik van de Internetverbinding geheel onmogelijk maakt, wordt het abonnementsgeld over deze storingsperiode vergoed.


Uitgezonderd hiervan zijn storingen die worden veroorzaakt door eigen apparatuur (zoals modem, bekabeling en compuer), ook als die apparatuur is geleverd door FlevoDSL.. U moet dan ook zelf goed controleren of de storing niet door uw eigen Apparatuur wordt veroorzaakt. Indien u een storing bij FlevoDSL aanmeldt, heeft FlevoDSL het recht om een monteur bij u langs te sturen om te controleren of de storing niet aan uw eigen Apparatuur ligt. De monteur zal vooraf een afspraak met u maken. U dient de monteur toegang te verlenen en toestemming te geven uw Apparatuur te controleren. FlevoDSL kan ook op andere lokaties onderzoek (laten) uitvoeren om uw storing te onderzoeken. Indien blijkt dat de storing door uzelf of uw Apparatuur wordt veroorzaakt, mag FlevoDSL de door haar gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

Voor modems door FlevoDSL geleverd, geeft FlevoDSL een omruil garantie bij een defect binnen 6 maanden nadat de modem is verstuurd of geïnstalleerd. Op de meeste modems zit een langere fabrieksgarantie, FlevoDSL zal dan het modem ter reparatie naar de desbetreffende fabrikant opsturen.

Uitgesloten van deze garantie zijn defecten veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en defecten die zijn ontstaan door spanningspieken in de elektriciteitsvoorziening of op andere bekabeling die op het modem zijn aangesloten.


Artikel 8 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst tussen FlevoDSL en de Contractant blijvend of tijdelijk verhinderd en welke in redelijkheid niet voor risico van die partijen behoort te komen, daaronder mede begrepen brand en voorts elke omstandigheid waarop FlevoDSL redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van deze overeenkomst te voorzien, waardoor zij niet in staat is de overeenkomst overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

In geval van overmacht zijn zowel FlevoDSL als de Contractant gerechtigd de nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. Deze opschorting geldt echter niet voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en die reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat de overmachttoestand langer dan twee maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 9 Persoonsgegevens

FlevoDSL heeft voor het leveren van de dienst een aantal gegevens nodig die vallen onder de wet persoonsregistratie. FlevoDSL zal zich dan ook houden aan alle wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor o.a.:
Kredietwaardigheidonderzoek;
facturatie;
verkeersbeheer;
voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze gegevens, kunt u dit te allen tijde aan ons schriftelijk kenbaar maken.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

FlevoDSL heeft een in haar branche gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gesloten. Voor zover deze verzekering dekking biedt aanvaardt FlevoDSL ook aansprakelijkheid.

Behoudens het geval dat FlevoDSL uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade (zoals beschreven in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van FlevoDSL) die de Contractant lijdt als gevolg van opzet en/of grove schuld van de directie van FlevoDSL of van één van haar leidinggevende ondergeschikten, werknemers en/of hulppersonen, is de omvang van de aanspraak in alle gevallen steeds beperkt tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die FlevoDSL gedurende een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregenvoor de levering van de Internetdienst aan de Contractant met een maximum van Euro 5.000,= (vijfduizend Euro).

De totale aansprakelijkheid van FlevoDSL voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan het maximum bedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, waarvoor FlevoDSL is verzekerd.

Iedere aansprakelijkheid van FlevoDSL voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving, gemiste besparingen;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer;

De Contractant is verplicht om eventuele aanspraken of omstandigheden waaruit voor FlevoDSL een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan, binnen één jaar nadat de Contractant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken hierover bij FlevoDSL te protesteren, bij gebreke waarvan de Contractant op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Contractant

FlevoDSL is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de Contractant door middel van de Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. De Contractant vrijwaart FlevoDSL tegen aanspraken van derden ter zake.

Artikel 12 Slotbepaling

Op deze Algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen FlevoDSL en de Contractant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FlevoDSL en Contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen

Op deze Algemene Voorwaarden rust de GNU Free Documentation Licence
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html) 19 september 2003 Cambrium B.V.